Vedtekter for Lunde båtlag

Vedtatt  i årsmøtet 28. april 2007

1. Lagets navn og medlemmer

Lagets navn er Lunde båtlag. Laget har tre kategorier medlemmer:

 • Personer som har betalt andelsbeløp for båtplass. Disse medlemmer har to stemmer per båtplass på årsmøtet.
 • Personer som har betalt andelsbeløp for parkeringsplass. Disse medlemmer har én stemme per parkeringsplass på årsmøtet.
 • Støttemedlemmer. Disse medlemmer har ikke stemmerett.

2. Laget formål

Lunde båtlags formål er å forvalte bryggeanleggene og parkeringsplassen til medlemmenes og Lundebygdens beste. Videre kan laget, ved sosiale aktiviteter, spre kunnskap om lokalfarvann, lokalhistorie og godt sjømannskap. Laget kan også arbeide med andre oppgaver som vil være til medlemmenes beste.

3. Styret

Båtlaget ledes av et styre på fem medlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet. I tillegg velges to varamedlemmer. Ett av styremedlemmene skal velges blant medlemmer som ikke er bosatt i Tysnes kommune. Valgperioden er to år, slik at det hvert år velges to eller tre nye medlemmer. Etter første valgperiode trer to av styremedlemmene ut av styret, etter loddtrekning. Det er anledning til gjenvalg. Styret konstituerer seg selv på første styremøte, innen én uke etter årsmøtet, og skal internt velge styreleder. Øvrige arbeidsoppgaver fordeles etter behov. Resultatet av valget kunngjøres med oppslag. Vararepresentantene har en funksjonstid på ett år.

4. Styrets oppgaver

Styret skal arbeide innenfor de rammer som blir bestemt på årsmøtet, og forestår den daglige forvaltning av båtlagets eiendeler, avtaler med grunneier mv. Videre skal styret håndheve de fastsatte regler for havn, parkeringsplass og dugnad.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av de ordinære styremedlemmene er til stede. De skal føres styreprotokoll.

Styret fører om nødvendig venteliste for båt- og parkeringsplass. Nedre aldersgrense for å stå på ventelisten er 18 år. Ventelisten skal på forespørsel være tilgjengelig for medlemmene.

5. Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet, og avholdes på en lørdag etter 17. mai, og før 30. juni, etter styrets beslutning. Årsmøtet innkalles med minst fire ukers varsel. Innkallelsen skal skje per brev eller e-post, vedlagt saksliste og regnskap.

På ordinært årsmøte skal disse sakene behandles:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap og beretning fra revisor
 3. Valg av nye styremedlemmer, to eller tre annethvert år
 4. Valg av to vararepresentanter
 5. Valg av revisor
 6. Valg av valgkomité
 7. Fastsettelse av medlemskontingent og dugnadsplikt for de forskjellige medlemskategoriene
 8. Fastsette godtgjørelse for styremedlemmer og revisor
 9. Fastsette budsjett for kommende år
 10. Fastsette vedlikeholdsplan for anleggene
 11. Innkomne forslag, herunder forslag til endringer av vedtekter og reglement

Saker som skal behandles under punkt 5, underpunkt 11, skal være styret i hende innen 15. april. Et medlem kan gi skriftlig fullmakt til et nærstående familiemedlem eller et annet stemmeberettiget medlem.

6. Valgkomité

Årsmøtet velger en valgkomité, bestående av to medlemmer uten andre tillitsverv.
Valgkomiteen forbereder valg av styre med varamedlemmer. Valgkomiteens innstilling skal foreligge sammen med innkallingen til årsmøtet.
Det kan fremmes benkeforslag på årsmøtet.

7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn med ti dagers varsel, med brev til hvert enkelt medlem. I innkallingen skal det oppgis hva som ønskes behandlet, og hvem som krever ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan kreves av to styremedlemmer eller medlemmer med minst ti årsmøtestemmer. På ekstraordinært årsmøte gjelder de samme stemmerettsregler som på ordinært årsmøte.

8. Dugnad

Årsmøtet fastsetter vedlikeholdsplan for anleggene og årlig dugnadsplikt for medlemmer med båtplass og medlemmer med parkeringsplass.

9. Omsetning av andeler

Ønsker et medlem å selge båt- eller parkeringsplass, uten at det skjer i sammenheng med overdragelse av fast eiendom, har båtlaget forkjøpsrett til en omforent pris. Blir man ikke enig om prisen, skal båtplass-prisen settes til prisen for en ny båtplass, slik den kan dokumenteres av en produsent av flytebrygger. Prisen for bilplass settes til innskuddsbeløp pluss påkostninger. Laget skal så snart som mulig, og uten fortjeneste, selge plassen videre til den som har høyest prioritet på ventelisten. Dersom båtlaget ikke ønsker å benytte forkjøpsretten, skal medlemmet informeres om dette uten unødig forsinkelse. I så fall kan plassen overdras fritt til person over 18 år.
Overdragelsen skal meddeles styret.

Dersom et medlem ønsker å overdra båt-/parkeringsplass i forbindelse med salg av fast eiendom, skal overdragelsen godkjennes av styret. Styrets avgjørelse kan ankes til ordinært årsmøte.

10. Framleie av båtplasser

Styret skal informeres skriftlig dersom et medlem leier eller låner ut sin båtplass.
Den som leier eller låner plassen, skal følge båtlagets regler. Ansvaret for dette tilligger eieren.

Fremleie eller utlån skal begrenses til to år. Styret kan i særlige tilfeller forlenge retten til fremleie eller utlån, for ett år av gangen.

11. Endringer i vedtektene

Endringer i disse vedtektene kan gjøres på ordinært årsmøte. Endringer krever 2/3 flertall.