Reglar for parkeringsplass

  1. det må berre parkerast i oppmerka tildelt parkeringsfelt
  2. Båtlaget disponerer ikkje gjesteparkeringsplassar. Dersom noken har trong for gjesteparkering, må han/ho ta kontakt med andre medlemer. Styret har ikkje høve til å koordinera utlån.
  3. Feilparkerte bilar kan verta borttaua for eigaren si eiga rekning og risiko
  4. Det er høve til å ha båtar i opplag på parkeringsplassen, etter reglar fastsette i vedtektene. Anna lagring er ikkje tillate. Båtar i opplag må sikrast, så dei ikkje skader parkerte bilar eller andre båtar.
  5. Båtlaget er ikkje ansvarleg for skadar som vert påført bilane. Båtlaget hefter heller ikkje for tjuveri, hærverk eller innbrot.