Dugnadsreglar

 1. Årsmøtet vedtek:
  1. Dugnadsplikt for deil ulike medlemskategoriane
  2. Dugnadskompensasjon
 2. Styret (ved dugnadsleiar) fastset form, omfang og tidspunkt for arbeid som skal utførast
 3. Fellesdugnader vert kunngjort ved oppslag
 4. Fellesdugnadene skal organiserast slik at flest mogleg av medlemene kan delta
 5. Ved fellesdugnader fører dugnadsleiaren protokoll over kor mange timar som vert utført
 6. Etter avtale med styreleiaren eller dugnadsleiaren har medlemene høve til å utføra dugnad utanom fellesdugnandene. Skriftleg melding med oppgåve over kor mange timar dugnad, og kva type arbeid som er utført, skal leverast til dugnadsleiaren straks arbeidet er utført.
 7. Ved slutten av sesongen reknar dugnadsleiaren ut kor mange timar det vert per medlem, og sender rekning for manglande timar til dei einskilde medlemene
 8. Arbeid utover dugnadsplikta vert ikkje godtgjort
 9. Ein medlem kan leiga hjelp til å utføra dugnadsarbeid, dersom dette først er godkjent av dugnadsleiar